Welke impact heeft het coronavirus op de werking van WISPER?

English version below

Op deze pagina kan je steeds de meest recente updates terugvinden rond de impact van corona op onze werking.

(laatste update: donderdag 14 januari 2021)

/ gaan er op dit moment live cursussen door? 
/ hoe werkt het systeem van de hybride voorjaarsprogrammatie?
/ wat zijn de plannen voor de zomer van 2021? 

/ wanneer weet je zeker of en hoe je cursus zal starten? 
/ wat als je nog nooit met Zoom hebt gewerkt of weerstand voelt bij cursus volgen vanachter een scherm?
/ kan het type van een cursus (live, online of blended) nog wijzigen i.f.v. de maatregelen? 

/ wat als je cursus geannuleerd wordt?
/ wat als je zelf je inschrijving wil annuleren? 

/ blijft WISPER bereikbaar?
/ over het waarom van WISPER - voor, tijdens en na corona
 

/ gaan er op dit moment nog live cursussen door? 

Momenteel gaan er geen live cursussen door (*). Het is nog niet duidelijk wanneer daar verandering in zal komen. 

*voor activiteiten met deelnemers die om fysieke, psychische, sociale en/of financiële redenen niet kunnen deelnemen aan reguliere cursussen, wordt in het Ministerieel Besluit een uitzondering gemaakt omdat deze onder welzijnsgericht socio-cultureel werk vallen en de bijstand van kwetsbare personen als een essentiële dienstverlening geldt. Ons sociaal beeldatelier in Gent en De FactorY in Leuven kunnen dus verdergezet worden. Uiteraard nemen we daarbij alle nodige maatregelen om de veiligheid te waarborgen.

​/ hoe werkt het hybride voorjaarsaanbod? 

Om zo flexibel mogelijk te kunnen blijven werken in deze onvoorspelbare tijden, hebben we onze voorjaarsprogrammatie opgebouwd uit drie verschillende types cursussen:

- LIVE cursussen die integraal doorgaan in een fysieke lesomgeving. 
- ONLINE cursussen die integraal doorgaan in een virtuele lesomgeving.
- BLENDED cursussen die doorgaan in een flexibele lesomgeving, met sessies die verschillende online en offline vormen kunnen aannemen. 

Meer info over die verschillende types vind je hier. Om bovendien kort op de bal te kunnen spelen, lanceren we die cursussen niet allemaal tegelijk, maar in drie keer:

- vanaf half januari kan je inschrijven voor de cursussen die starten in februari-maart 2021
- vanaf half maart kan je inschrijven voor de cursussen die starten in april-mei 2021
- vanaf half mei kan je inschrijven voor de cursussen die starten in juni-juli 2021

/ wanneer weet je zeker of en hoe je cursus zal starten? 

Ten laatste drie werkdagen voor de start van je cursus krijg je van ons een mail met alle praktische info over de eerste sessie. Ook als je cursus niet kan doorgaan (omwille van corona of omwille van onvoldoende inschrijvingen), krijg je dat ten laatste op dat moment te horen. 

/ kan het type van een cursus (live, online of blended) nog wijzigen i.f.v. de maatregelen? 

Neen. Een ONLINE cursus gaat integraal online door, ook als de maatregelen het toelaten om live samen te komen. Een LIVE cursus die niet kan doorgaan omwille van de maatregelen, wordt geannuleerd.

De lesomgeving van de BLENDED cursussen is bij voorbaat flexibel, d.w.z. dat de sessies verschillende online en offline werkvormen kunnen aannemen. Die werkvormen worden deels bepaald door de coronamaatregelen, maar ook door onze goesting om jullie op nieuwe, prikkelende manieren cursus te laten volgen. Een blended cursus gaat dus niet altijd noodzakelijk live wanneer de maatregelen dat toelaten! 

/ wat als je nog nooit met Zoom hebt gewerkt of weerstand voelt bij cursus volgen vanachter een scherm? 

Zin in één van onze online of blended cursussen maar heb je geen ervaring met een online platform? Of voel je weerstand bij het vooruitzicht om nóg meer tijd achter je scherm door te brengen? Vrees je dat er online geen boeiende uitwisseling met anderen tot stand kan komen?

Op 27 januari organiseren we een gratis online kick-off via Zoom, om komaf te maken met jullie technische én inhoudelijke twijfels over het volgen van online cursus. Kom meedoen en ervaar zelf hoe wij onze online sessies aanpakken met oog op groepsdynamiek en uitwisseling. We voorzien ook stapsgewijze technische ondersteuning!

/ wat zijn de plannen voor de zomer van 2021? 

Wij blijven dromen en hopen. Je kan dus nu al onze vakantiecursussen in binnen- en buitenland tijdens de periode juli-augustus 2021 ontdekken én inschrijven!

De kortere zomercursussen in Leuven en Gent lanceren we pas later, vermoedelijk in de loop van de maand mei (zie hierboven). 

/ wat als je cursus geannuleerd wordt door WISPER?

Onze geld-terug-garantie blijft altijd gelden: wanneer je ingeschreven bent voor een LIVE cursus die niet kan doorgaan of halverwege gestopt moet worden omwille van corona, dan storten we het inschrijvingsgeld voor de geannuleerde sessies integraal terug op je rekening. 

De ONLINE en BLENDED cursussen gaan - op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn - sowieso door, onafhankelijk van de coronamaatregelen. 

/ wat als je zelf je inschrijving annuleert? 

In dat geval zijn onze standaard annulatievoorwaarden van toepassing. 

/ blijft WISPER bereikbaar?

Je kan ons nog steeds elke weekdag bereiken via telefoon en e-mail! Fysiek langskomen op kantoor is even niet mogelijk omdat het team weer maximaal thuiswerkt. 

/ over het waarom van WISPER - voor, tijdens en na corona

Wij geloven keihard dat kunst zin en houvast geeft aan een mensenleven. In goede- en coronadagen. Die overtuiging is de essentie van WISPER en komt des te hardnekkiger bovendrijven sinds we gedwongen worden om voortdurend heel onze werking te herdenken, opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Het is ook de drijfveer van ons doen en laten, die we tot onze opluchting en ontroering de afgelopen maanden voortdurend bevestigd zagen in jullie reacties, ideeën, begrip en enthousiasme.

Sinds maart 2020 leveren we een constante zoektocht. Naar alternatieve cursus- en presentatievormen. Naar de balans tussen strakke veiligheidsmaatregelen en een inspirerende, stimulerende leeromgeving tijdens onze cursussen. Naar manieren om elkaar als team te blijven ondersteunen en opvangen. Naar oplossingen om jullie duidelijke informatie te blijven bieden in een context die getekend wordt door onzekerheid over de toekomst. 

Lukt dat allemaal vlekkeloos? Verre van. Maar we voelen ons gedragen door jullie hartverwarmende steun en geduld, en door al het schone en verrassende dat we alsnog zien gebeuren. En we beloven jullie in ruil om nooit onze zoektocht naar een waardevol WISPER voor iedereen te staken! 

​Op maandag 17 september verscheen ons opiniestuk over solidariteit in Knack Focus. Daarmee hopen we - aan de vooravond van een nieuwe beleidsperiode - de aandacht te vestigen op de cruciale rol die de sociaal-culturele sector speelt in onze samenleving. Voor, tijdens én na corona.   

+++

English version:

On this page, you can always find the latest updates on the impact of the corona crisis on our organization and the consequences for our activities. 

Do you still have questions? Do not hesitate to contact us!

(latest update: Thursday 14th of January)

/ are there any live courses right now?

/ what about the spring courses?
/ what about the summer courses? 

/ when do I know for sure whether and how my course will start? 
/ can the format of a course (live, online or blended) still change according to corona measures? 

/ do I get a refund when my course is cancelled?
/ what if I decide to cancel myself? 

/ can I still contact WISPER? 
 

/ are there any live courses right now? 

Right now, there are no live sessions (*) and it is still uncertain when we will be able to resume our regular LIVE courses. 

*the Ministerial Decree makes an exception for activities with participants who are unable to participate to regular courses because of physical, psychological, social and/or financial reasons: taking care of people who are vulnerable is an essential service. This means that our sociaal beeldatelier in Gent and De FactorY in Leuven can continue. Of course we take the necessary safety measures to gurantee maximum safety!

/ what about the spring courses?

We came up with a hybrid spring programmation with LIVE, ONLINE & BLENDED course formats that is designed to keep us (and you) going during the uncertain times ahead:

- LIVE courses that entirely take place in a real life teaching environment
- ONLINE courses that entirely take place in a virtual teaching environment
BLENDED courses that take place in a flexible course environment, with sessions consisting of variable online and offline formats

These spring courses will be launched at different moments:

- as from January 11th, you can register for the courses starting in February-March
- as from March, you can register for the courses starting in April-May
- as from May, you can register for the courses starting in June-July

/ what about the summer courses? 

When it comes to our vacation courses in the summer of 2021, we keep on hoping and dreaming. This means you can already register online for our vacation courses that take place in Belgium and abroad during the period July-August 2021!

As for the shorter summer courses in Ghent en Leuven, they will be launched later, probably in May (see above). 

/ when do you know for sure whether and how your course will start?

At least three working days before the start, we will send you an e-mail with everything you need to know about the start of your course. In case your course is cancelled (because of corona or because of insufficient participants), we will let you know at least 3 working days in advance as well.

/ can the type of a course (live, online or blended) change according to changes in the corona measures?

No. An ONLINE cursus will be held online, even if the measures allow live meetings. And a LIVE course that can't take place because of the measures, will be cancelled.

The course environment of BLENDED courses is flexible, meaning the sessions can consist of various onine and offline formats. Those formats will be partly determined by the corona measures, but also by our curiousity and enthusiasm to teach you in new, alternative ways. This means that a blended course does not necessarily consist of only live sessions once the measures allow live gatherings! 

/ do I get a refund if my course is cancelled?

Yes, our money-back-guarantee still applies: if your course is (partly) cancelled because of corona, you will automatically receive a refund of the cancelled sessions in your bank account.

ONLINE and BLENDED courses are designed to take place no matter the corona measures at that time - provided there are enough participants. 

/ what if I want to cancel my course subscription myself?

In this case, our usual terms and conditions apply.

/ can I still reach WISPER?

You can still reach us every weekday by phone or e-mail. Stopping by at our office is not possible right now because our team is working from home as much as possible.