Welke impact heeft het coronavirus op de werking van WISPER?

English version below

Op deze pagina kan je steeds de meest recente updates terugvinden rond de impact van corona op onze werking.

(laatste update: woensdag 24 maart 2021)

/ gaan er op dit moment live cursussen door? 
/ hoe werkt het systeem van de hybride voorjaarsprogrammatie?
/ hoe weet ik of mijn cursus live, online of blended is? 
/ wat zijn de plannen voor de zomer van 2021? 

/ wanneer weet je zeker of en hoe je cursus zal starten? 
/ kan het type van een cursus (live, online of blended) nog wijzigen i.f.v. de maatregelen? 
/ hoe weet je waar je moet zijn in geval van live sessies tijdens eenn blended cursus? 
/ welke veiligheidsmaatregelen gelden er tijdens live sessies?

/ wat als je cursus geannuleerd wordt?
/ wat als je zelf je inschrijving wil annuleren? 

/ blijft WISPER bereikbaar?
/ over het waarom van WISPER - voor, tijdens en na corona

/ gaan er op dit moment live cursussen door? 

Alle live sessies t/m eind maart werden geannuleerd(*), maar in de periode april-mei zitten er weer live cursussen in ons aanbod. Die worden volgens de geldende veiligheidsmaatregelen georganiseerd. Op dit moment betekent dat: buiten en in kleine groepjes. 

*voor activiteiten met deelnemers die om fysieke, psychische, sociale en/of financiële redenen niet kunnen deelnemen aan reguliere cursussen, wordt in het Ministerieel Besluit een uitzondering gemaakt omdat deze onder welzijnsgericht socio-cultureel werk vallen en de bijstand van kwetsbare personen als een essentiële dienstverlening geldt. Ons sociaal beeldatelier in Gent en De FactorY in Leuven kunnen dus verdergezet worden. Uiteraard nemen we daarbij alle nodige maatregelen om de veiligheid te waarborgen.

​/ hoe werkt het hybride voorjaarsaanbod? 

Om zo flexibel mogelijk te kunnen blijven werken in deze onvoorspelbare tijden, hebben we onze voorjaarsprogrammatie opgebouwd uit drie verschillende types cursussen:

- LIVE cursussen die integraal doorgaan in een fysieke lesomgeving
- ONLINE cursussen die integraal doorgaan in een virtuele lesomgeving
- BLENDED cursussen die doorgaan in een flexibele lesomgeving, met sessies die verschillende online en offline vormen kunnen aannemen

Om bovendien kort op de bal te kunnen spelen, lanceren we die cursussen niet allemaal tegelijk, maar in drie keer:

- vanaf 11 januari kon je inschrijven voor de cursussen die starten in februari-maart 2021
- vanaf 11 maart kan je inschrijven voor de cursussen die starten in april-mei 2021
- vanaf half mei kan je inschrijven voor de cursussen die starten in juni-juli 2021

/ hoe weet ik of mijn cursus live, online of blended is? 

Dat zie je aan de locatie. Bij live cursussen staat het adres van de cursusplek, online cursussen hebben als locatie "bij jou thuis" en blended cursussen hebben als locatie "blended Antwerpen", "blended Leuven" of "blended Gent". 

/ wanneer weet je zeker of en hoe je cursus zal starten? 

Ten laatste drie werkdagen voor de start van je cursus krijg je van ons een mail met alle praktische info over de eerste sessie. Ook als je cursus niet kan doorgaan (omwille van corona of omwille van onvoldoende inschrijvingen), krijg je dat ten laatste op dat moment te horen. 

/ kan het type van een cursus (live, online of blended) nog wijzigen i.f.v. de maatregelen? 

In principe niet. Een ONLINE cursus gaat integraal online door, ook als de maatregelen het toelaten om live samen te komen. Een LIVE cursus die alsnog niet kan doorgaan omwille van de maatregelen, wordt geannuleerd.

De lesomgeving van de BLENDED cursussen is bij voorbaat flexibel, d.w.z. dat de sessies verschillende online en offline werkvormen kunnen aannemen. Die werkvormen worden deels bepaald door de coronamaatregelen, maar ook door onze goesting om jullie op nieuwe, prikkelende manieren cursus te laten volgen. Een blended cursus gaat dus niet altijd noodzakelijk live wanneer de maatregelen dat toelaten! 

Er is één uitzondering: wanneer we al op voorhand zeker weten dat live samenkomen op geen enkele manier mogelijk is zolang een bepaalde blended cursus loopt, zetten we die blended cursus om naar een online cursus.

/ hoe weet ik waar ik moet zijn in geval van live sessies tijdens mijn blended cursus? 

Als een cursus blended is, dan zie je naast de locatie ook altijd de naam van een stad staan. Zo zijn er cursussen in "Blended Antwerpen", "Blended Leuven" en "Blended Gent". In geval van live sessies, vinden die altijd plaats in die stad. 

Ten laatste drie werkdagen voor de start van je cursus krijg je een mail met alle praktische info over de eerste sessie. Als die online doorgaat, bevat de mail een deelnamelink. Als die live doorgaat, bevat die mail het precieze adres van de locatie waar jullie verzamelen aan de start van de eerste sessie. Als je cursus uit meerdere sessies bestaat, houdt de docent je nadien rechtstreeks op de hoogte van het hoe en waar van de volgende bijeenkomsten. 

/ welke veiligheidsmaatregelen gelden er tijdens live sessies?

Voorlopig vinden de geplande live sessies allemaal buiten plaats, waar we in kleine groepjes van max. 4 personen mogen samenkomen. Ook tijdens die buitensessies vragen we je om op elk moment de social distancing te respecteren en om je mondkapje te dragen. 

/ wat zijn de plannen voor de zomer van 2021? 

Wij blijven dromen en hopen. Je kan dus nu al onze live vakantiecursussen in binnen- en buitenland tijdens de periode juli-augustus 2021 ontdekken én inschrijven!

De kortere zomercursussen in Leuven en Gent lanceren we pas later, vermoedelijk in de loop van de maand mei (zie hierboven). 

/ wat als je cursus geannuleerd wordt door WISPER?

Onze geld-terug-garantie blijft altijd gelden: wanneer je ingeschreven bent voor een LIVE cursus die niet kan doorgaan of halverwege gestopt moet worden omwille van corona, dan storten we het inschrijvingsgeld voor de geannuleerde sessies integraal terug op je rekening. 

De ONLINE en BLENDED cursussen gaan - op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn - sowieso door, onafhankelijk van de coronamaatregelen. 

/ wat als je zelf je inschrijving annuleert? 

In dat geval zijn onze standaard annulatievoorwaarden van toepassing. 

/ blijft WISPER bereikbaar?

Je kan ons nog steeds elke weekdag bereiken via telefoon en e-mail! Fysiek langskomen op kantoor is even niet mogelijk omdat het team weer maximaal thuiswerkt. 

/ over het waarom van WISPER - voor, tijdens en na corona

Wij geloven keihard dat kunst zin en houvast geeft aan een mensenleven. In goede- en coronadagen. Die overtuiging is de essentie van WISPER en komt des te hardnekkiger bovendrijven sinds we gedwongen worden om voortdurend heel onze werking te herdenken, opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Het is ook de drijfveer van ons doen en laten, die we tot onze opluchting en ontroering de afgelopen maanden voortdurend bevestigd zagen in jullie reacties, ideeën, begrip en enthousiasme.

Sinds maart 2020 leveren we een constante zoektocht. Naar alternatieve cursus- en presentatievormen. Naar de balans tussen strakke veiligheidsmaatregelen en een inspirerende, stimulerende leeromgeving tijdens onze cursussen. Naar manieren om elkaar als team te blijven ondersteunen en opvangen. Naar oplossingen om jullie duidelijke informatie te blijven bieden in een context die getekend wordt door onzekerheid over de toekomst. 

Lukt dat allemaal vlekkeloos? Verre van. Maar we voelen ons gedragen door jullie hartverwarmende steun en geduld, en door al het schone en verrassende dat we alsnog zien gebeuren. En we beloven jullie in ruil om nooit onze zoektocht naar een waardevol WISPER voor iedereen te staken! 

+++

English version:

On this page, you can always find the latest updates on the impact of the corona crisis on our organization and the consequences for our activities. 

Do you still have questions? Do not hesitate to contact us!

(latest update: Wednesday 24th of March)

/ are there any live courses right now?
/ how does the spring programmation work?
/ how do I know whether my course is live, online or blended? 
/ what about the summer courses? 

/ when do I know for sure whether and how my course will start? 
/ can the format of a course (live, online or blended) still change according to corona measures? 
/ how do I know where to go in case of live sessions during my blended course? 
/ which safety measures apply during the live sessions? 

/ do I get a refund when my course is cancelled?
/ what if I decide to cancel myself? 

/ can I still contact WISPER? 

/ are there any live courses right now? 

All live sessions until the end of March were cancelled (*) but in the period April-May, we programmed some new live courses. These will take place according to the safety measures that apply at that moment: right now, this means outside and in small groups. 

*the Ministerial Decree makes an exception for activities with participants who are unable to participate in regular courses because of physical, psychological, social and/or financial reasons: taking care of people who are vulnerable is an essential service. This means that our sociaal beeldatelier in Gent and De FactorY in Leuven can continue. Of course we take the necessary safety measures to gurantee maximum safety!

/ what about the spring courses?

We came up with a hybrid spring programmation with LIVE, ONLINE & BLENDED course formats that is designed to keep us (and you) going during the uncertain times ahead:

- LIVE courses that take place entirely in a real life teaching environment
- ONLINE courses that entirely take place in a virtual teaching environment
BLENDED courses that take place in a flexible course environment, with sessions consisting of variable online and offline formats

These spring courses will be launched at different moments:

- as from January 11th, you can register for the courses starting in February-March
- as from March 11th, you can register for the courses starting in April-May
- as from May, you can register for the courses starting in June-July

/ how do I know whether my course is live, online or blended? 

By looking at the location. Live cursussen mention the physical address of a course location, online courses have "bij jou thuis" as a location and blended courses "blended Antwerpen", "blended Leuven" of "blended Gent" as their location. 

/ what about the summer courses? 

When it comes to our vacation courses in the summer of 2021, we keep on hoping and dreaming. This means that you can already register online for our vacation courses that take place in Belgium and abroad during the period July-August 2021!

As for the shorter summer courses in Ghent en Leuven, they will be launched later, probably in May (see above). 

/ when do you know for sure whether and how your course will start?

At least three working days before the start, we will send you an e-mail with everything you need to know about the start of your course. In case your course is cancelled (because of corona or because of insufficient participants), we will let you know at least 3 working days in advance as well.

/ can the type of a course (live, online or blended) change according to changes in the corona measures?

Usually not. An ONLINE cursus will be held online, even if the measures allow live meetings. And a LIVE course that can't take place because of the measures, will be cancelled.

The course environment of BLENDED courses is flexible, meaning the sessions can consist of various onine and offline formats. Those formats will be partly determined by the corona measures, but also by our curiousity and enthusiasm to teach you in new, alternative ways. This means that a blended course does not necessarily consist of only live sessions once the measures allow live gatherings! 

There is one exception: when we already know that live gatherings are in no way possible until the end of a blended course, we will change its type to online. 

/ how do I know where to go in case of live sessions during my blended course? 

A blended course always has a city mentioned next to the "blended" label: there are courses in "Blended Antwerpen", "Blended Leuven" and "Blended Gent". In case of live sessions, this is the city where they take place.

At least three working days before the start of your course, you get an e-mail with all the practical information about the first session. If the first session is online, this e-mail contains a link. If the start is live, this e-mail contains the exact location where you will meet at the start of the first session. If your course consists of more than one session, the teacher will inform you directly about how and where the next meetings will go. 

​/ which safety measures apply during the live sessions? 

For now, all live sessions take place outside, where we can meet in small groups of 4 people. During those outside sessions, we ask you to maintain social distancing at all times and to wear your mouth mask. 

/ do I get a refund if my course is cancelled?

Yes, our money-back-guarantee still applies: if your course is (partly) cancelled because of corona, you will automatically receive a refund of the cancelled sessions in your bank account.

ONLINE and BLENDED courses are designed to take place no matter the corona measures at that time - provided there are enough participants. 

/ what if I want to cancel my course subscription myself?

In this case, our usual terms and conditions apply.

/ can I still reach WISPER?

You can still reach us every weekday by phone or e-mail. Stopping by at our office is not possible right now because our team is working from home as much as possible.