Welke impact heeft het coronavirus op de werking van WISPER?

English version below

Ook onze organisatie krijgt rake klappen door de gevolgen van het coronavirus. We volgen de situatie op de voet en posten op deze pagina voor jullie steeds de meest recente updates rond de impact op onze werking. 

(laatste update: woensdag 4 juni 2020 om 16u23)

Op dit moment hebben we alle geplande fysieke cursussen en toonmomenten t/m 30 juni geannuleerd. Sinds 3 juni is er wel duidelijker perspectief voor de zomer!
Hieronder vind je het antwoord op enkele veelgestelde vragen:

/ hoe gaat het er nu eigenlijk bij WISPER aan toe in tijden van corona? 
/ worden de geannuleerde cursussen herpland of online verdergezet?
/ wat gebeurt er met de inschrijvingsgelden?
/ hoe zit het met de zomercursussen in Gent, Leuven en het buitenland?
/ wanneer komen de LUX cursussen voor 2020-2021 online?
/ wat gebeurt er met de WISPER presentatiedagen?
/ blijft WISPER bereikbaar?
/ moet ik nu helemaal op mijn kin kloppen op artistiek vlak?

/ hoe gaat het er nu eigenlijk bij WISPER aan toe in tijden van corona? 

Zoeken en vloeken, experimenteren en bijstellen: dat is zo’n beetje de samenvatting van onze werking sinds 13 maart 2020. We zagen tientallen cursussen en toonmomenten in rook opgaan. We zochten naar manieren om jullie en elkaar vanop afstand te blijven inspireren. We bedachten een solidair terugbetalingssysteem voor deelnemers, gastdocenten én vaste medewerkers. We stampten inhouden en formats voor online cursussen en presentatiedagen uit de grond. En we hertekenen voortdurend onze plannen voor de komende maanden, in onzekerheid over wat er tegen dan zal kunnen en mogen.

Omdat wij zo’n onverstoorbare doorbijters zijn? Zeker niet. Je moest ons eens bezig zien tijdens het wekelijkse teamoverleg op Zoom. De vragen, twijfels en frustraties vliegen er soms duchtig over en weer. Maar op die wanhoop volgen ook steevast momenten waarop we pingpongen met ideeën, met hernieuwde moed nóg andere mogelijkheden en pistes onderzoeken en elkaar weer mentaal overeind hijsen.

Waarom doen we dat? Waarom leggen we de boel niet gewoon plat tot we alles weer “normaal” kunnen hervatten? Waarom engageren we ons om onze gastdocenten te compenseren voor geannuleerde cursussen? Waarom kiezen we tijdens online cursussen voor intensieve interactie in kleine groepjes terwijl we er ons ook vanaf zouden kunnen maken met massa-webinars? Waarom pompen we al die moeite in het organiseren van wellicht verlieslatende zomercursussen?

Omdat kunst zin en houvast geeft aan een mensenleven. In goede- en coronadagen. Die overtuiging is de essentie van WISPER en komt des te hardnekkiger bovendrijven nu we gedwongen worden om heel onze werking te herdenken. Het is ook de drijfveer van ons doen en laten, die we tot onze opluchting en ontroering ook de afgelopen weken voortdurend bevestigd zagen in jullie reacties, ideeën, begrip en enthousiasme.

Om diezelfde reden stellen gezelschappen, artiesten en cultuurhuizen hun voorstellingen online ter beschikking, hangt het straatbeeld vol quarantekeningen, zenden muzikanten gul hun huiskamerconcerten uit en ga zo maar door. Juist in crisistijden draait de culturele sector op volle toeren. Omdat we nu eenmaal niet gedreven worden door economisch denken, maar door het engagement om mensen te verbinden, te inspireren en uit te dagen om anders te kijken en denken.  

We gaan wreed content zijn wanneer we jullie terug in levende lijve mogen verbinden door en voor kunst. Maar tot dan blijven we evengoed gaan. Vloekend, zoekend, en meer dan ooit gedreven door de power van kunsteducatie.
 

/ worden de geannuleerde cursussen herpland of online verdergezet?

Neen, het gaat om definitieve annulaties. Zolang de coronacrisis duurt, is herplannen sowieso niet mogelijk. Bovendien ervaren we dat de inhoud van een live cursus zich niet zomaar laat vertalen naar een online format. We focussen dus liever op het aanbieden van nieuwe online cursusssen, met inhouden die daarvoor geschikt zijn.  

Uitzondering op deze beslissing zijn een aantal cursussen die reeds pre-corona van start gingen en, in overleg met docent en deelnemers, toch een vorm van online opvolging kregen. 


/ wat gebeurt er met de inschrijvingsgelden?

Voor veel van onze gastdocenten betekent het annuleren van hun geplande cursus(sen) een serieus verlies van inkomen. Daarom engageert WISPER zich ertoe om hen ook voor de geannuleerde sessies maximaal te vergoeden.

Cursisten die dat willen (en daar zelf de ademruimte voor hebben, we verplichten uiteraard niemand!), kunnen ons daarbij helpen. Elke deelnemer van de geannuleerde cursussen heeft intussen van ons een mailtje ontvangen met een aantal keuzemogelijkheden:

 • volledige terugbetaling van de geannuleerde sessies via terugstorting
 • volledige terugbetaling van de geannuleerde sessies via een WISPER tegoedbon
 • (gedeeltelijke) kwijtschelding van het cursusgeld voor de geannuleerde sessies


/ hoe zit het met de zomercursussen in Gent, Leuven en het buitenland?

Na de veiligheidsraad van 3 juni en na overleg met de verschillende cursuslocaties, werkten we een definitief, corona-proof plan uit voor onze vakantiecursussen. Hieronder vind je het overzicht per bestemming:

Brussel: de cursus gaat door zoals gepland, mét veiligheidsmaatregelen.
Charleroi: de cursussen gaan door zoals gepland, mét veiligheidsmaatregelen.
Sainte-Croix: de meeste cursussen gaan door zoals gepland, mét veiligheidsmaatregelen.
Blanchefosse: de cursuslocatie gaf aan de veiligheid onvoldoende te kunnen garanderen. Deze cursussen worden spijtig genoeg geannuleerd.  

Als je ingeschreven bent voor een cursus die doorgaat ...

... krijg je van ons ten laatste op vrijdag 5 juni een bevestigingsmail met meer info over de veiligheidsmaatregelen die we tijdens de cursus zullen treffen.

Zie je het toch niet (meer) zitten om onder die voorwaarden mee te gaan, dan kan je kosteloos annuleren tot 30 dagen voor de start van je cursus. Uitzondering: voor de cursussen die starten op 5 juli, kan je kosteloos annuleren t/m 12 juni.

Als je ingeschreven bent voor een cursus die NIET doorgaat ...

... krijg je van ons ten laatste op vrijdag 5 juni een mail die de annulatie bevestigt en betalen we je cursusgeld integraal terug.

We vinden het zelf heel jammer dat we niet alle deelnemers blij zullen kunnen maken met een vakantiecursus, maar veiligheid staat voorop.

En je hoeft het zeker geen hele zomer zonder WISPER te stellen!

Wij werken momenteel hard aan een bijkomend corona-proof plan voor onze zomercursussen in Gent en Leuven. Daarover kan je hier op 15 juni een update verwachten.

Krijg je graag een mailtje van zodra er nieuwe cursussen beschikbaar zijn? Schrijf dan in op onze nieuwsbrief.


/ wanneer komen de LUX cursussen voor 2020-2021 online?

Omdat een deel van onze LUX-cursussen doorgaat in vormingscentrum Destelheide, dat ook getroffen werd door de corona-crisis, liep de praktische organisatie ervan enkele weken vertraging op. Maar intussen staan deze cursussen ook online en kan je inschrijven via www.wisper.be/lux!

De LUX cursussen starten in het najaar of nog later. Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die eventueel nog van toepassing zullen zijn bij de start van elke cursus, kan WISPER wijzigingen aanbrengen aan de cursusformule. We brengen deelnemers daar uiteraard tijdig van op de hoogte!


/ wat gebeurt er met de WISPER presentatiedagen?

Die houden we online! Op 6 juni zullen de allereerste online presentatiemomenten der Wisperlingen georganiseerd worden, te volgen vanuit koterijen in heel het land.

Volg www.wisper.be/presentatiedagen voor het programma en praktische info over hoe dat alles in zijn werk zal gaan. 


/ blijft WISPER bereikbaar?

We blijven op weekdagen behalve woensdag bereikbaar via telefoon en e-mail. Contacteer ons in deze periode van thuiswerken liefst via mail: saskia@wisper.be voor cursussen in Leuven en Dworp & sophie@wisper.be voor cursussen in Gent en Antwerpen. 


Moet ik nu helemaal op mijn kin kloppen op artistiek vlak?

Neen! We richtten een online inspiratiepagina op die we regelmatig aanvullen met opdrachten per artistieke discipline. Daarnaast lanceerden we tot nu toe 2x een speciaal online aanbod. Heb je het gemist? Schrijf in op onze nieuwsbrief om voortaan een mailtje te ontvangen telkens we nieuwe cursussen op onze website zetten! 

Bedankt voor jullie begrip en geduld in deze uitzonderlijke situatie! 

 +++

English version:

WISPER follows the corona situation closely. On this page, you can find the latest updates on the impact on our organization and the consequences for our activities. 

(latest update: Wednesday 3d of June, 10h09)

Right now, all offline courses and presentations are cancelled until the end of June. The latest adaptations to the safety measurements offer some perspective for the summer though!
Below, you can find the answers to some frequently asked questions:

/ will the cancelled courses be rescheduled or continued online?
/ what about the subscription fees?
/ what about the summer courses in July?
/ when will the LUX courses be open for subscription?
/ what about the WISPER presentation days?
/ can I still reach WISPER?
/ does this mean no artistic input at all?


  Will the cancelled courses be rescheduled or continued online?

  No, the cancellation is definitive. Rescheduling is not realistic as long as the corona crisis lasts. Plus, it is our experience that the content of a live course is not easily translated into an online format. That's why we prefer to focus on offering new online courses with suited topics. 


  What about the subscription fees?

  For many of our teachers, the cancelling of the scheduled courses means a serious loss of income. That is why WISPER commits to compensate them as much as possible for all the cancelled sessions. There is absolutely no obligation, but you can help us with that. Each participant should have received an e-mail from us by now with these options:

  • full refund of the cancelled sessions by bank transfer
  • full refund of the cancelled sessions in the form of a WISPER gift voucher
  • (partial) quittance of the subscription fee for the cancelled sessions


  / What about the subscriptions for the summer courses?

  After the security council on June 3d and lots of consultation with the different locations, we came up with a definitive, corona-proof plan for our vacation courses. Below, you can find an overview for each destination:

  Brussels: the course will take place as planned, with safety measurements
  Charleroi: the courses will take place as planned, with safety measurements
  Sainte-Croix: most of the courses will take place as planned, with safety measurements
  Blanchefosse: the course location let us know that the safety of the participants can't be guaranteed during the stay. Unfortunately, this leaves us no choice but to cancel these courses. 

  If you signed up for a course that is confirmed ...

  ... you will receive a confirmation e-mail from us on June 5th the latest, with some more information about the safety protocol. 

  If you decide not to participate after all, cancellation is free up until 30 days before the start of the course. Exception: cancellation is free up until June 12th for courses starting July 5th. 

  If you signed up for a course that is cancelled ...

  ... you will receive an e-mail from us on June 5th the latest, confirming the cancellation, and you will of course get a total refund of your subscription fee. 

  We really regret not being able to "save" all courses and make all participants happy, but safety stays our main priority.

  And rest assured: you won't have to wait until September for your next WISPER-course!

  At the moment, we are putting together an additional corona-proof plan for our summer courses in Ghent and Leuven. We will post a new update about this on June 15th. 

  Would you like to receive an e-mail as soon as new courses are available on our website? Subscribe to our newsletter.


  / when will the LUX courses be open for subscription?

  Because a lot of our LUX courses take place at Destelheide centre, which was also affected by the corona-crisis, the practical organization of them was delayed. But meanwhile these courses are also online and subscribing is possible via www.wisper.be/lux!

  The LUX courses start in the fall or even later. Depending on the safety measurements that might still apply at the start of each course, WISPER might change the course format if necessary. If this is the case, we will of course inform all participants as soon as possible!


  / what about the WISPER presentation days?

  They will be held online! On Saturday 6th of June, the very first online presentation moments of our Wisperlings will be a fact. Check out www.wisper.be/presentatiedag for all information and the detailed program! 


  Can I still reach WISPER?

  You can still reach us every weekday except Wednesdays by phone or e-mail. During this period of homeworking, we prefer e-mail though: saskia@wisper.be about the courses in Leuven and Dworp & sophie@wisper.be about the courses in Ghent and Antwerp. 


  Does this mean no artistic input at all?

  Definitely not! We created an online inspiration hub where we posted lots of assignments and inspiration and launched two batches of online courses in April and May. Did you miss it? Subscribe to our newsletter to receive an e-mail each time we post new courses!

  Thanks to everyone for their understanding and patience in these exceptional times!